Không khác với những ngôn ngữ lập trình khác , cú pháp và cách khai báo các hàng trong lập trình PHP cũng vậy , tuy nhiên với ngôn ngữ lập trình PHP , hàm được khai báo trong thẻ :Chú ý: khi chị sử dụng cách 2 thì cần phải cấu hình short_open_tag=On. Nếu như mọi người sử dụng sharehosting và muốn vận dụng web của mình tương thích với các hosting thì cần khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có khả năng phiên dịch được file chứa mã nguồn PHP nên được lưu dưới dạng .php thay vì .html

Hằng trong suốt ngôn ngữ lập trình PHP là một giá trị được khai cảnh báo lúc sử dụng , nó được bắt đầu bằng dấu _ nó có thể là chuỗi. Để ý , hằng trong PHP không được bắt đầu bằng số , như thế là sai. Hằng trong PHP cơ bản được định nghĩa bằng hàm define( ). Nó Đã quyết chắc và không được được định nghĩa lại.

Ví dụ:Trong PHP biến không nên đinh nghĩa như hằng và biến có thể thay đổi còn hằng thì không. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách Mệnh danh của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất cả biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu "$". PHP tự động hiểu các kiểu biến phải người dùng không phải khai báo kiểu biến.

ví dụ :Học PHP cơ bản

Có 4 cách cơ bản để truyền biến giữa các trang : truyền biến trong URL , qua session , cookie hoặc với một HTML form.

Bài học đến đây là kết thúc , hãy gõ những đoạn code giá dụ và thực hiện chúng.